O nás - PSK Prerov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Policejní sportovní klub Přerov z.s. (PSK Přerov)
vznikl 9. února 1996. Je registrován jako spolek pod sp. zn. L 3316 u Krajského soudu v Ostravě pod IČO: 64989127 a má sídlo na adrese: U Výstaviště 3183/18, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. Nejvyšším orgánem je valná hromada a výkonný výbor je orgán statutární.
 

PSK Přerov je členem Unie tělovýchovných organizací Policie České Republiky (UNITOP ČR), které sdružuje v současné době 115 sportovních klubů Policie České republiky (SKP) s téměř 30 tisíci členy, z nichž je převážná většina policistů, hasičů, zaměstnanců ministerstva vnitra a Policie ČR, nebo jejich rodinných příslušníků.

 
PSK Přerov:
 
 • je nezisková organizace – zapsaný spolek
 • politicky i ekonomicky nezávislá neváže se na žádnou jinou skupinu nebo instituci,
 • zdroje příjmu jsou dotace z Unitop ČR, krajských správ a místních samospráv, sponzorské dary z podnikatelské sféry a svou hlavní činnost podporuje vedlejší hospodářskou činností na základě platných živnostenských oprávnění
 • sdružuje všechny zájemce o sportovní činnost a to nejen aktivní,
 • velkou měrou ovlivňuje a motivuje sportovní aktivity jeho členů zejména policistů a občanských zaměstnanců
 • má průměrně okolo 180 dospělých členů a 10 dětí,
 • má za hlavní cíl motivovat své členy ke sportu a to buď kolektivnímu, nebo individuálnímu
 • organizuje sportovní, kulturní a společenské „teambuildingové“ akce pro své členy – zaměstnance Policie ČR.
 • otevřená pro kohokoliv, nejen pro zaměstnance Policie ČR, zejména pro ty, kteří mají zájem o sport a aktivně se podílet na udržování sportovní kultury a zdravých společenských vztahů zejména mezi zaměstnanci Policie ČR.
 
 
PSK Přerov chce:
 
 • podporovat přátelské vztahy a vzájemnou pomoc mezi policejními úředníky v naší zemi a zahraničí,
 • podporovat sportovní, kulturní, společenské a „teambuildingové“ akce pro zaměstnance Policie ČR a tímto udržovat dobré společenské vazby mezi policisty s cílem výměny zkušeností v policejní oblasti a přispění k ulehčení mezinárodní policejní spolupráce,
 • svou činností se podílet na zvyšování důvěry veřejnosti k Policii ČR, zvyšovat její prestiž
 • v rámci svých možností být činný a pomáhat v sociální oblasti
 
Účelem a posláním PSK Přerov je vytváření příznivých podmínek pro uspokojování zájmů a potřeb svých členů, a to zejména za účelem rozvoje tělesné zdatnosti, zdraví a psychické regenerace policistů a zaměstnanců Policie ČR, jakožto výchozího předpokladu pro výkon jejich náročné služby.
 
Zpřístupňuje různé formy tělovýchovných a sportovních aktivit i dalším zájemcům z řad rodinných příslušníků, případně dalších občanů.
 
PSK dosahuje svých cílů zejména:
 
 • členstvím v UNITOP ČR (www.policie-sport.cz)
 • pořádáním vlastních akcí podle potřeb a zájmu svých členů (tělovýchovné, sportovní, společenské, kulturní aj.)
 • provoz a údržbu vlastních nebo pronajatých zařízení sloužících pro jeho činnost
 • spolupráce s vedením Policie ČR na místní úrovni, která je realizovaná zejména Dohodou o spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje
 • udržováním přátelských a družebních styků s ostatními oddíly, kluby a TJ obdobného zaměření v rámci ČR i v zahraničí
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky